27 Nakshatra Veda Mantras

Nakshatras - The Journey of Soul
Book Your Consultation at AstrologerPanditji.com
Buy This Book in India!
Buy This Book in USA!
Buy This Book in UK and Europe!

Click Here to Read in Hindi

Nakshatra Mantras

Following are the Vedic Mantras for each nakshatra among 27 nakshatras :

Ashwini Nakshatra Vedic Mantra :

Om Ashwino TejSaaChakshoo Praanen Saraswati,

Veeryyam VaaChendro BalenenDraay DhadhuRendriyam,

Om Ashwini KumaaraBhyo Namah.

Bharani Nakshatra Vedic Mantra :

Om YamaYatwa MakhaYatwa SooryyaSyatwa Tapse DevSyatwa,

SavitaMadhva Naktu Prithvya Sa Gwwam SparshSpaahiArchiRasi,

ShochRasi Tposi.

Krittika Nakshatra Vedic Mantra :

Om AyamAgni Shastrino Vaajasya Shaanti,

Gwwam VanaspatiH Moordha Kaborinaam,

Om Agnaye Namah.

Rohini Nakshatra Vedic Mantra :

Om BrahmJagyaanam Prathmam PurstaDwiSeematah,

SooruChoven Aavah Sabhudhanya Upma,

AsyaVishtah SatashchYonimMatashchVivah.

Om Brahmne Namah.

MrigaShira / Mrigasira Nakshatra Vedic Mantra :

Om SomDhenu Gwwam SomaAvantuMaashu Gwwam,

SomoVeerah KarmanyandDaati YadatayaVidhya Gwwam,

SabheiyamPitram ShravanYom, Om ChandraMase Namah.

Ardra Nakshatr Vedic Mantra :

Om Namaste Rudra ManyavUtot Ishve Namah,

BaahuBhyaam Mutate Namah, Om Rudraay Namah.

Punarvasu Nakshatra Vedic Mantra :

Om AditiDhyorDitirAntrikshamDiti RMaata Sa Pita,

Sa Putrah Vishwedeva AditiH PanchJana AditiJaatam,

AditirRajNitvam, Om Aadityaay Namah.

Pushya Nakshatra Vedic Mantra :

Om Brihaspate AtiYadaryo Arhaad DumDwiBhaati KritMajNeishu,

YadDeedYachhwas RitPraJaat TadasMaasu Dravin Dhehi Chitram,

Om BrihasPatye Namah.

Ashlesha Nakshatra Vedic Mantra :

Om Namostu SarpeBhyoye Ke Chah PrithviManuH,

Ye Antriksheiy Yo DiviTebhyah SarpeBhyo Namah,

Om SarpeBhyo Namah.

Magha Nakshatra Vedic Mantra :

Om PitraBhya SwadhaaYibhya SwaadhaaNamah PitaMaheBhyah,

SwadhaYibhya SwadhaaNamah. ParPita MaheByah SwadhaaYibhya,

SwadhaaNamah Akshannt Pitro MeemDantah, PitrotiTripant,

PitrahShundhvam. Om Pitrebhaye Namah.

PoorvaPhalguni / Purva Phalguni Nakshtra Vedic Mantra :

Om BhagPrantetRbhagSatyaRaadho Bhage Maam DhiymuDwaadann.

BhagPrajananaay GobhiRashVairBhagPraneitriBhirnVantu Syaamah.

Om Bhagaay Namah.

Uttara Phaluguni Nashatra Vedic Mantra :

Om Daivya VadhVaryoo ch Aagat Gwwam Rathen SooryaTwacha.

MadhvaYagya Gwwam SamanJaayetam Pratanya Yum VeinshChitram Devanaam.

Om Aryamane Namah.

Hasta Nakshatra Vedic Mantra :

Om VibhraadVrihanPivatu Somyam MadhvaaryyuDadhagya,

Patt Va Vihuttam VaatJootoyo Abhi RakshTitmana,

Praja Puposhah PurudhaViraajati. Om Saavitre Namah.

Chitra Nakshatra Vedic Mantra :

Om TwashtaTureeyo Adhut Indraangi PushtiVardhanam.

DwiPadaPadaayah ChChhand IndriyaMuksha Gautra VayoDadhuH,

TwashDrenamah. Om Vishwa Karmane Namah.

Swati Nakshatra Vedic Mantra

Om VaayRannRadhi Budhah Sumedh Shweitah SishikTino,

Yutambhi Shri Tam Vaayve SumNasa VitsthurVishveNarah,

SwaPathya NichakruH. Om Vaayve Namah.

Vishakha / Vishaka Nakshatra Vedic Mantra :

Om Indraangi Aagat Gwwam Sutam VareNayam.

Asya Paatam GhiyoShita. Om IndraangiBhyaam Namah.

Anuradha Nakshatra Vedic Mantra :

Om Namo MitrasyaVarunasya Chakshse Maho Devaay,

Tadrit Gwwam SaprYat DooramDrishe Dev Jaataay,

Ketve DivSputraay SooryoYash Gwwam Sat.

Om Mitraay Namah.

Jyeshtha / Jyeshta Nakshatra Vedic Mantra :

Om TraataarBhindramBitaarMindra Gwwam Have HaveSuhav,

Gwwam ShooramIndram VahYaami Shakram PuruhootBhindram,

Gwwam Swasti No Madhva DhvaatVindram. Om Indraay Namah.

Moola / Mula Nakshatra Vedic Mantra :

Om MaatevPutram Prithvee PurishyamAgni Gwwam,

SwayonaVabhaRusha Taam VishveDaivRitubhi,

SanviDaanah Prajapati Vishwakarma Vimunchat.

Om Nrittye Namah.

Poorvashada / Purvashada Nakshatra Vedic Mantra :

Om Apaadh Mam KeelVasham PakrilYaamPorapah,

ApahMargTwamSmad Yadu SwaPanyaSuvah.

Om Adubhyo Namah.

Uttarashada Nakshatra Vedic Mantra :

Om Vishve Adhya Marut VishvUto Vishve BhavatYangyah Samidhah,

VishvenoDeva AvsaagMantu VishveMastu Dravin Baajo Asmai.

Shravana Nakshatra Vedic Mantra :

Om VishnorRaatMasi Vishno ShanPatrestho Vishno SayursiVishno,

Dhruvosi VaishnavMasi VishnaVetvaa. Om Vishnave Namah.

Dhanishtha / Dhinshta Nakshatra Vedic Mantra :

Om VasohPavitra Masi ShatDhaaramVasoh PavitraMasi SahastraDhaaram,

DevSatvaSavita PunaatoVaso PavitreinShatDhaarein SupvaKaamDhukshah.

Om Vaubhyo Namah.

Shatabhisha / Satabhisha Nakshatra Vedic Mantra :

Om VarunSyoTambhNamsivVarunasyaSkum MasarJani SthoVarunasya,

Rit Sadanya Si Varun SyaRitMadan Sasi VarunasyaRitSadanMasi.

Om Varunaay Namah.

PoorvaBhadrapada / Purva Bhadrapada Nakshatra Vedic Mantra :

Om UtnaahirVudhanya ShrinoTwaj EkpaPrithavee Samudrah,

Vishvedeva Rita Vridho Huvaana StutaaMantra: KaviShasta Avantu.

Om AjaikPade Namah.

UttaraBhadrapada / Uttara Bhadrapada Nakshatra Vedic Mantra :

Om ShivoNaamaaSisvadhiTisto Pita NamasteStumaMaahi,

Gwwam So NivrattYaamYaayusheTraadhyaay Prajnanaayar,

RaaymPoshaay ( SuprajaSwaay ). Om Ahir Budhanya Namah.

Revati Nakshatra Vedic Mantra :

Om Pooshan Tva Vrate Vay Narishyebh Kadachan.

StotaarsteIhsiMasi. Om PooshneNamah.

Kindly note that the use of H in some mantras stands for : or ah. The use of ei in some mantras stands for long sound or E like in Rail. The use of ai stands for the sound similar to that in that of A in Fat.

Himanshu Shangari